ייפוי כוח מתמשך​

ייפוי כוח מתמשך, מהו?

 

בהתאם לקבוע בתיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשע"ו 2016 (להלן: "התיקון"),

נקבע כי, כל אדם בגיר ( מעל גיל 18), רשאי לקבוע באמצעות חתימה על ייפוי כוח מתמשך, כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, כאשר מצבו ישתנה לרעה ולא יהיה בידו לטפל בעניינו. אדם זה נקרא (להלן: "הממנה").

מינוי מיופה כוח

הממנה יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד וכן על מינוי מיופה כוח חליפי, למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יהיה בידו לפעול בשמו. כמו כן הממנה יכול למנות מספר מיופיי כוח. במצב דברים זה, רצוי לקבוע אם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, כמו גם, רצוי לקבוע מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן לקבוע מי יכריע במקרה שתיווצר מחלוקת ביניהם.

מתי ייפוי הכוח יכנס לתוקף?

ייפוי כוח זה יכנס לתוקפו רק כאשר מצבו של הממנה ישתנה לרעה, קרי, כאשר הוא לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לענייניו בעצמו. במצב זה, מיופה הכוח יהיה מוסמך לפעול בשם הממנה.

שינוי מצב לרעה יכול לנבוע כתוצאה מ – מוגבלות נפשית או  שכלית, תאונה, מחלות זקנה ובפרט מחלות אחרות אשר עלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.

ייפוי כוח מתמשך, לאיזה עניינים ?

ייפוי הכוח יכול להיות לכלל ענייניו של הממנה, קרי ענייניו האישיים ( כולל רפואיים) ו- הרכושיים או, ניתן לקבוע שרק לחלקם.

במצב דברים זה, על מיופה הכוח לפעול בהתאם להנחיות של הממנה. חרף האמור לעיל, במקרים בהם הנחיית הממנה היא בלתי אפשרי לביצוע או בלתי חוקית או כאשר ביצועה יפגע בממנה, כי אז אסור למיופה הכוח לפעול לפיה. במקרה דנן, על מיופה הכוח לפנות את בית המשפט על מנת לקבל הוראות כיצד לפעול בענייניו של הממנה.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים – ייפוי כוח זה מתייחס לצרכיו של האדם, לרווחתו האישית, לבריאותו, לענייניו הגופניים והחברתיים, לענייניו הנפשיים, למקום מגוריו וכיו"ב. עניינים אישיים כוללים גם עניינים רפואיים. לעניין זה יובהר כי, ניתן לערוך "ייפוי כוח מתמשך רפואי" המתייחס לעניינים רפואיים בלבד.

ייפוי כוח מתמשך לענייני רכוש – ייפוי כוח זה מתייחס לטיפול בכלל נכסיו של הממנה, כספיו והתחייבויותיו. לעניין זה, הממנה יכול לקבוע קביעה כללית לפיה, מיופה הכוח יכול לקבל בשמו החלטות עתידיות בעניינים אלה או לחילופין, באמצעות מתן "הנחיות מקדימות", בהן הממנה יכול לפרט את רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו על ידו.

 

הממנה יכול לקבוע "אנשים מיודעים" שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח, על החלטות שקיבל, או פעולות שביצע, או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

 

את ייפוי הכוח ניתן להפקיד  במרשם ההפקדות של האפוטרופוס הכללי ("כשרות משפטית ואפוטרופסות ONLINE").

משרדינו מחויב למצוינות ולהענקת שירות מקצועי איכותי ואישי לכלל לקוחותיו !

הנכם מוזמנים ליצור קשר עם המשרד לקבלת מידע נוסף ולקביעת פגישת ייעוץ.

 

לחקיקה בנושא ייפוי כוח מתמשך:

1. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962

1. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962

1. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962

1. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962

צרו קשר

גם בפייסבוק